Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky vydává provozovatel internetového obchodu, pan Tomáš Hulač, se sídlem PSČ 386 01, Nádražní 1310, IČ: 875 35 769, DIČ: CZ9101141720 (dále jen "Provozovatel") pro nákup zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.repase-trmenu.cz.
Kontaktní osoba: Tomáš Hulač, Tovární 395, 386 01 Strakonice
email: info@frenax.cz

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky vydává provozovatel internetového obchodu, pan Tomáš Hulač, se sídlem PSČ 386 01, Nádražní 1310 , IČ: 875 35 769, DIČ: CZ9101141720 (dále jen "Provozovatel") pro nákup zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.repase-trmenu.cz.

Kontaktní osoba: Tomáš Hulač, Tovární 395, 386 01 Strakonice

email: repasetrmenu@seznam.cz

tel. číslo: +420 734 478 023

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto Obchodní podmínky včetně reklamačního řádu (dále jen "Obchodní podmínky") Provozovatele (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "zákazník") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese repase-trmenu.cz (dále jen "webová stránka").
 • Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Prodávající informuje o změnách či doplnění těchto obchodních podmínek zákazníky na webové stránce s tím, že upravené znění obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Prodávající nabízí na webové stránce ke koupi zboží (včetně jeho cen), které zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků v korunách českých. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Náklady spojené s balením zboží prodávající neúčtuje. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na webové stránce, platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 
 • Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména:
 • Seznam objednávaného zboží (objednávané zboží "vloží" zákazník do elektronického nákupního košíku na webové stránce)
 • volbu mezi možnými způsoby úhrady ceny zboží;
 • volbu požadovaného způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
 • identifikační a adresní údaje zákazníka (jméno, příjmení, adresa, atd.)

(dále společně jen jako "objednávka")

 • Před odesláním objednávky prodávajícímu je zákazníku umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl, popř. vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 
 • Před zasláním objednávky zákazník "zaškrtnutím" prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci těchto Obchodních podmínek a jejich znění je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně, na email či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.
 • Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu nebo Obchodní podmínky.
 • Kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Kupní smlouva není přístupná třetím stranám.
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce;
 3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 252119681/0300, vedený u Československá obchodní banka, a.s.
  • Společně s kupní cenou zboží je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, jsou-li uvedeny. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou zboží i náklady spojené s dodáním zboží.
 • V případě platby uvedené v ustanovení odst. 4.1. písm. a) až c) je kupní cena zboží splatná při převzetí zboží.
 • V případě bezhotovostní platby uvedené v odst. 4.1. písm. d) je kupní cena zboží splatná před odesláním zboží zákazníkovi. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. Závazek zákazníka uhradit kupní cenu zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím zákazníkovi se nedají vzájemně kombinovat ani sčítat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • Zboží je obvykle expedováno do 1 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, resp. v případě bezhotovostní platby od jejího připsání na účet prodávajícího. V období zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. J
 • Způsob dodání zboží si zákazník vybere z jedné z možností nabízených prodávajícím na webové stránce.
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen zboží převzít při dodání nebo zajistit, aby jej převzala jiná osoba zdržující se v době doručení na místě dodání (dále jen "oprávněná osoba"). Nepřevezme-li zákazník nebo oprávněná osoba zboží při dodání a tudíž z důvodů na straně zákazníka je nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Nepřevezme-li zákazník nebo oprávněná osoba zboží ani při třetím pokusu o doručení, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím je zákazník povinen prodávajícímu uhradit náklady vzniklé při doručování zboží.
 • Při převzetí zboží od přepravce je zákazník, popřípadě oprávněná osoba povinna zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má zákazník právo od kupní smlouvy sjednané prostřednictvím elektronických prostředků odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odst. 6.1. těchto Obchodních podmínek, a to na mimo jiné na adresu kontaktní osoby, tj. Tomáš Hulač, Tovární 395, 386 01 Strakonice a/nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího repasetrmenu@seznam.cz Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využít vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Obchodních podmínek.
 • Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. e) občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od kupní smlouvy, týká-li se zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • Odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Při odstoupení od kupní smlouvy a následném vrácení zboží odpovídá zákazník prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 • Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE ZBOŽÍ)
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

 • Ustanovení odst. 7.2. těchto Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, jakož i v dalších případech stanovených zákonem.
 • Za vadu se považuje i plnění jiného zboží než bylo objednáno zákazníkem, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
 • Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí zboží při doručení) na zákazníka, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 • Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí s výjimkou:
  • prodávaného zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,
  • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  • zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána,
  • vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník zejména následující práva:
  • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od kupní smlouvy.

Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva dle odst. 7.8. těchto Obchodních podmínek.

 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník zejména právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího.
 • Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 7.2. těchto Obchodních podmínek, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému zboží odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi způsobilo značné obtíže.
 • Při dodání nového zboží vrátí zákazník prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel, s výjimkami upravenými v ustanovení § 2110 občanského zákoníku.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u prodávajícího (dále jen "reklamace"). Reklamace lze zasílat v písemné formě na adresu: Tomáš Hulač, Tovární 395, 386 01 Strakonice. Elektronicky lze reklamaci zaslat na email: repasetrmenu@seznam.cz
 • Zákazníkovi se doporučuje dodané zboží neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky bez zbytečného odkladu vytknout prodávajícímu.
 • Neoznámí-li zákazník vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 • Prodávající vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo z vady zboží uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován a v jaké lhůtě bude reklamace vyřízena. Prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Reklamované zboží zákazník dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda zákazník koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby zákazník vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, např. předložením kopie dodacího listu či faktury.
 • Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle (nebude-li ujednáno jinak) prodávající zpět na vlastní náklady.
 • Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN
  • Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží převzetím koupeného zboží.
 • Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky.
 • Zákazník není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jejím určením.
 • Zákazník bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákazník dobrovolně poskytuje prodávajícímu zejména tyto své osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, popřípadě jiná doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje"). Prodávající je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje zákazníka.
 • Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníka, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu, jakož i jejich použití pro obchodní a marketingové účely prodávajícího, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i pro účely, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků prodávajícím Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka pro účely plnění kupní smlouvy (realizace práv a povinností z kupní smlouvy), nebo pro jednání o uzavření kupní smlouvy nebo změně kupní smlouvy uskutečněné na návrh zákazníka i bez souhlasu zákazníka. Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů i pro zbylé účely definované v tomto odstavci Obchodních podmínek.
 • Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží; osob, které se podílejí na poskytování produktů internetového obchodu prodávajícího; osob vymáhajících pro prodávajícího pohledávky nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla prodávajícího, popřípadě na adresu kontaktní osoby, anebo na elektronickou adresu repasetrmenu@seznam.cz.
 • V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 • Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Souhlas s využitím emailové adresy zákazníka k zasílání obchodních sdělení prodávajícím může zákazník kdykoliv odmítnout oznámením zaslaným na elektronickou adresu info@frenax.cz nebo na adresu sídla prodávajícího, popřípadě doručovací adresu kontaktní osoby.
 • Prodávající tímto informuje zákazníka, že používá na své webové stránce cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které se vytvářejí při načtení webových stránek a jsou ukládány v počítači dotyčného uživatele internetu (zákazníka). Pomocí cookies může webový server stahovat specifické informace o uživateli, které slouží k tomu, aby užívání webové stránky bylo pro uživatele jednodušší a pohodlnější, resp. aby bylo určité funkce vůbec možno používat. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 1. ŘEŠENÍ SPORŮ
  • Případné spory vzniklé z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: coi.cz.
 • Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi zákazníkem s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a prodávajícím z kupní smlouvy uzavřené on-line.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie.
 1. DORUČOVÁNÍ
  • Zákazníku může být doručováno na elektronickou adresu zákazníka.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.3.2019.

PŘÍLOHA Č. 1

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

uzavřené s prodávajícím, panem Tomášem Hulačem,

se sídlem PSČ 386 01, Nádražní 1310, IČ: 875 35 769, DIČ: CZ9101141720,

Adresát: Tomáš Hulač

Adresa pro doručování: Tomáš Hulač

Tovární 395

386 01 Strakonice

email: repasetrmenu@seznam.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum obdržení:

.........................................................

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

....................................................................................

....................................................................................

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (případně taktéž emailová adresa):

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Uhrazenou kupní cenu zboží včetně nákladů na dodání, prosím/e, vrátit:

na bankovní účet (*) v hotovosti (*)

.............................................. na adrese: Tomáš Hulač, Na Barevně 421,

387 11 Katovice

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

........................................................................................

Datum:

...........................................................

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
uzavřené s prodávajícím, panem Tomášem Hulačem,
se sídlem PSČ 386 01, Nádražní 1310, IČ: 875 35 769, DIČ: CZ9101141720,
Adresát: Tomáš Hulač
Adresa pro doručování: Tomáš Hulač
Tovární 395
386 01 Strakonice
email: repasetrmenu@seznam.cz
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Datum obdržení:
.........................................................
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:
....................................................................................
....................................................................................
Adresa spotřebitele/spotřebitelů (případně taktéž emailová adresa):
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Uhrazenou kupní cenu zboží včetně nákladů na dodání, prosím/e, vrátit:
na bankovní účet (*) v hotovosti (*)
.............................................. na adrese: Tomáš Hulač, Tovární 395,
386 01 Strakonice
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
........................................................................................
Datum:
...........................................................
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.